عکس : متفاوت ترین عکس از کعبه!

عکسی زیبا از کعبه گرفته شده با لنز فیش آی

تصویر را ذخیره نمائید تا در سایز اصلی مشاهده کنید
https://i1.wp.com/khabaronline.ir/images/2010/11/image001.jpg

F

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: